Onkologické registry
czech english

Registr TULUNG je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) léčených nákladnou léčbou. Registr vznikl v červenci roku 2011 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientů s diagnózou NSCLC v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Primární cíle

  • Sledování celkového počtu pacientů léčených bevacizumabem, erlotinibem, gefitinibem, pemetrexedem, afatinibem a nintedanibem v České republice
  • Hodnocení efektivity léčby a použitých léčebných režimů
  • Hodnocení bezpečnosti uvedených léčiv

Sekundární cíle

  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientů léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR
  • Sledování cesty pacienta od stanovení diagnózy přes všechny léčebné modality, které předcházely anebo následovaly nákladné péči

Východiska projektu

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro léčbu NSCLC došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů, které byly zaměřené na léčbu jednotlivými léčivými přípravky schválenými pro tuto indikaci. Výbor České onkologické společnosti proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci původních lékových registrů Alimta, Tarceva a Avastin. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech nyní registr léčby NSCLC monitoruje léčbu dalšími z nově dostupných cílených preparátů, kterými jsou Iressa, Gilotrif a Vargatef. V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení stávajících registrů došlo k převodu dříve získaných dat do struktury nového registru léčby NSCLC. Tímto sjednocením odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, čímž došlo k získání ucelených a přehledných informací o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu.

Projekt v konečném důsledku zvýší kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednoduší práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů také umožní modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Také může sloužit pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.

Trvání projektu

Registr Tulung byl spuštěn 06/2018 a ukončen na konci 03/2022.